Ochrana osobních údajů

Informační povinnost aplikace Babysitting.today

Kontaktní údaje správce

RED.SYSTEMS SOFTWARE CZ s.r.o.
Pernerova 51, 186 00 Praha 8
IČ: 044 39 716
support@babysitting.today

Účel a právní základ zpracování Vašich údajů

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů:

1. založení profilu v aplikaci Babysitting.today
2. možnost vytvořit nabídku na hlídání a potvrdit hlídání vybrané hlídačce, jež na nabídku pozitivně reagovala

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování.

Vzhledem k našemu postavení spojovatele rodičů s hlídačkami a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracováváme, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

  • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (například uchovávání účetních dokladů, apod.)
  • pro ochranu práv uživatelů a našich a právem chráněných zájmů

Oprávněné zájmy

Naše společnost využívá oprávněného zájmu správce pro přímý marketing s našimi uživateli. Na konci každého mailu umožňujeme odhlásit se z takového odběru.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto subjektům:

Dodavatelé:

Ackee s.r.o – dodavatel IT služeb, realizuje vývoj aplikace a provozuje servery
Účetní – zpracování plateb za hlídání
Google (server, Google Play)
Amazon (Amazon-databáze)
Intercom (nástroj pro Podporu)
Apple Inc. (App Store)

Doba uložení údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění dohody (tato dohoda vzniká souhlasem uživatele s Všeobecnými obchodními podmínkami použití při registraci do aplikace Babysitting.today) a péči o uživatele zpracováváme po dobu trvání dohody, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních, zákonem určených, promlčecích lhůt, zpravidla pět let.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

Práva subjektu údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou dále zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.

Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.

Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.

Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva Vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

2018 © Copyright – Babysitting today