Babysitting.today™

RED.SYSTEMS SOFTWARE Ltd.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
užívání aplikace Babysitting.today

 [1]  PREAMBULE

Odsouhlasením těchto smluvních podmínek (dále jen „Podmínky“) a používáním aplikace Babysitting.today (dále jen „Aplikace“) se zavazujete dodržovat všechna ujednání obsažená v těchto smluvních podmínkách. Máte-li výhrady k jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek nebo s nimi nesouhlasíte, nevyjadřujte s těmito Podmínkami souhlas a Aplikaci nepoužívejte a odinstalujte ji.

Tyto Podmínky ustanovují smluvní vztah mezi Vámi a společností RED.SYSTEMS SOFTWARE LTD., identifikační číslo 9406696, se sídlem Kemp House 152-160 CITY RD, London EC1 2NX (dále též jen: „RED.SYSTEMS SOFTWARE“ nebo „Poskytovatel“) ohledně podmínek používání Aplikace. Tyto smluvní podmínky nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání mezi Poskytovatelem a Vámi.

„Uživatelem“ se pro účely těchto Podmínek rozumíte Vy, jakožto fyzická osoba, která používá Aplikaci. Aplikaci jsou oprávněni používat rodiče, kteří mají zájem o hlídání dětí (dále jen „Rodič“) nebo osoby nabízející služby hlídání dětí (dále jen „Hlídačka“).

„Babysitting.today“ znamená a zahrnuje pro účely těchto Podmínek RED.SYSTEMS SOFTWARE, jejich zástupce a právní nástupce.

RED.SYSTEMS SOFTWARE Vám tímto poskytuje službu spočívající v umožnění užívání Aplikace za účelem zprostředkování uzavření dohody mezi Uživateli ohledně hlídání dětí Rodiče Hlídačkou (dále jen „Služba hlídání“), a to za podmínek a s náležitostmi, které si Rodič a Hlídačka vzájemně mezi sebou ve své dohodě sjednají (dohoda mezi Rodičem a Hlídačkou ve smyslu tohoto ustanovení je dále označována jen jako „Dohoda“).

Babysitting.today není smluvní stranou žádné takovéto Dohody uzavřené mezi Hlídačkou a Rodičem ohledně Služby hlídání a nevznikají mu z uzavření Dohody žádná práva a povinnosti ve vztahu ke smluvním stranám Dohody, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod [9] těchto Podmínek). Babysitting.today neposkytuje žádné služby hlídání dětí.

Poskytovatel nevystupuje v právním vztahu vzniklém na základě Podmínek ani jako zaměstnavatel Hlídaček, ani jako agentura práce.

Služba Poskytovatele, tzn. umožnění využití Aplikace za účelem stanoveným dle těchto Podmínek, se považuje za poskytnutou v okamžiku uzavření Dohody mezi Rodičem a Hlídačkou.

Stažení a nainstalování Aplikace a vytvoření Uživatelského účtu je zcela zdarma.

Používání Aplikace pro uzavření Dohody mezi Rodičem a Hlídačkou je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, který je dostupný v Aplikaci a na webových stránkách www.babysitting.today (dále jen „Ceník“).

Chcete-li využívat Aplikaci, je nezbytné, abyste vyjádřil/a svůj souhlas s těmito Podmínkami.

Přijetím (odsouhlasením) těchto Podmínek budete Vy i Babysitting.today vzájemně vázáni zde uvedenými ujednáními.

 [2] OBECNÁ USTANOVENÍ

Odsouhlasením těchto Podmínek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Babysitting.today má právo tyto Podmínky a Ceník kdykoli měnit, upravovat a doplňovat. Jakékoliv změny Podmínek či Ceníku jsou účinné jejich zveřejněním a zpřístupněním Uživateli, zejména na webových stránkách www.babysitting.today či oznámením prostřednictvím e-mailového systému Babysitting.today nebo jinými formami sdělení, které stanoví Babysitting.today. Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek či Ceníku nebo máte-li k Podmínkám či Ceníku výhrady, jste povinen ihned Váš Uživatelský účet zrušit a Aplikaci odinstalovat. V opačném případě se má za to, že přijímáte nové znění Podmínek a Ceníku.

Používáním Aplikace po oznámení změny Podmínek či Ceníku, jak je uvedeno výše, vyjadřujete svůj souhlas s předmětnou změnou.

Na některé služby Poskytovatele se mohou vztahovat doplňkové smluvní podmínky, jako např. propagační akce, a tyto další podmínky vám budou sděleny v souvislosti s užitím příslušných služeb. Doplňkové smluvní podmínky doplňují tyto Podmínky a  jsou považovány za jejich součást. V případě konfliktu týkajícího se doplňkových služeb mají doplňkové smluvní podmínky přednost před těmito Podmínkami.

Babysitting.today neodpovídá Uživateli za výběr smluvního partnera, za jeho jednání, ani za jím poskytnuté Služby hlídání či nároky z toho vyplývající.

Poskytovatel může zcela ukončit nabídku služby či odepřít přístup ke své službě či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

 [3] APLIKACE A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

Aplikace je určena pro mobilní zařízení.

Aplikace je autorským dílem ve vlastnictví RED.SYSTEMS SOFTWARE a je chráněna podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou se nepřevádí žádná práva k Aplikaci.

Aplikace je prostředím – virtuálním prostorem umožňujícím Rodičům a Hlídačkám vzájemné vyhledání a kontaktování se za účelem uzavření Dohody mezi nimi, jejímž předmětem je poskytnutí Služby hlídání dětí Hlídačkou ve prospěch Rodiče (dále jen „Účel Aplikace“).

Aplikace je určena pouze fyzickým osobám, tzn. Rodičům a Hlídačkám, za účelem zprostředkování Služby hlídání. Aplikace není určena pro účely jakékoli Vaší inzerce nesouvisející s Účelem Aplikace, ani ke kontaktování Uživatelů za jiným účelem než je Účel Aplikace.

Dohoda mezi Rodičem a Hlídačkou je uzavřena prostřednictvím Aplikace v okamžiku, kdy Rodič potvrdí konkrétní Hlídačku, cenu a čas Služby hlídání.

Nainstalováním a používáním Aplikace berete na vědomí, že Babysitting.today:

(a) nezná, nedoporučuje nebo neschvaluje žádné Uživatele ani jejich Uživatelský obsah (viz dále) a nemá žádnou kontrolu nad jednáním Uživatelů;

(b) žádným způsobem neodpovídá za jednání Uživatelů, ani za kvalitu jimi poskytovaných Služeb hlídání;

(c) neprovádí kontrolu Uživatelů a neodpovídá za správnost žádných jimi uvedených údajů a informací.

Aplikace slouží pouze k vzájemnému zkontaktování Rodiče a Hlídačky. Babysitting.today nezajišťuje ani jinak nezprostředkuje uzavření Dohody.

Aplikace je a bude existovat ve formě a formátu, jak je určil a určí Babysitting.today. Babysitting.today je oprávněn formu nebo formát Aplikace jakkoli změnit nebo omezit jen pro určité typy mobilních zařízení. Babysitting.today si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit podporu Aplikace jako celku nebo kterékoliv její součásti.

Nejste  oprávněn/a Aplikaci či jakýkoli obsah Aplikace prodávat, modifikovat, užívat pro komerční účely, reprodukovat, distribuovat, ani veřejně zobrazovat. Dále nejste oprávněn/a provádět reverzní inženýrství, zjišťovat zdrojový kód Aplikace a bez předchozího písemného souhlasu Babysitting.today používat Aplikaci nebo její obsah jinak, než jak je uvedeno v těchto Podmínkách.

[4] UŽIVATELSKÝ ÚČET

Pro úplné používání Aplikace s možností vyhledat požadovaného smluvního partnera jste povinen zdarma se zaregistrovat a vytvořit svůj Uživatelský účet, do nějž se budete dále přihlašovat pod svým uživatelským jménem a heslem.

Babysitting.today po Vás jako Uživateli požaduje při vytvoření Uživatelského účtu základní ověření Vaší totožnosti. Jste tak povinen/na Babysitting.today poskytnout své následující osobní údaje (dále jen „Údaje“):

(a) jméno, příjmení,

(b) datum narození,

(c) adresu bydliště,

(d) e-mailovou adresu,

(e) telefonní číslo,

(f) číslo platební/kreditní karty.

Babysitting.today je dále oprávněn po Vás požadovat předložení následujících dokladů k ověření Vaší totožnosti:

(f) občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti;

(g) výpis z rejstříku trestů.

Babysitting.today neodpovídá za ověření totožnosti Uživatelů ani za správnost Údajů.

Babysitting.today Vás upozorňuje, abyste dbali náležité opatrnosti a prováděli vlastní kontrolu pravdivosti a správnosti Údajů, totožnosti a způsobilosti potenciálních smluvních partnerů (Rodičů či Hlídaček) vyhledaných a zkontaktovaných prostřednictvím Aplikace, a to před osobním setkáním a před uzavřením Dohody. Vytvořením Uživatelského účtu souhlasíte se shromažďováním, používáním, zveřejňováním a předáváním svých Údajů uvedených pod písm. (a) – (e) výše dalším Uživatelům.

Souhlasíte s tím, že ve svém Uživatelském účtu budete udržovat přesné, úplné a aktuální informace. Nebudete-li udržovat přesné, úplné a aktuální informace v Uživatelském účtu, můžete ztratit přístup ke službě Poskytovatele nebo oprávnění k jejímu používání nebo Poskytovatel může jednostranně ukončit platnost této smlouvy.

Svůj Uživatelský účet nemůžete předat ani jinak převést na žádnou jinou osobu ani subjekt.

Babysitting.today je oprávněn pozastavit nebo zrušit Váš Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, zejména pokud zjistí či se bude domnívat, že jste uvedl/a při ověření totožnosti nepravdivé Údaje nebo pokud jste jakékoli údaje neuvedl/a nebo zatajil/a.

[5] ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Uživatelský účet je možné zrušit na základě Vaší žádosti zaslané na e-mailovou adresu:

support@babysitting.today nebo na telefonním čísle +420 228 885 091.

Babysitting.today je oprávněn kdykoli pozastavit nebo zrušit Váš Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, zejména pokud zjistí nebo se bude domnívat, že jste jakkoli porušil/a  tyto Podmínky. Pozastavení nebo zrušení Uživatelského účtu způsobí omezení Vašeho přístupu k Aplikaci a může rovněž zahrnovat odstranění uživatelského obsahu (viz. dále) spojeného s pozastaveným nebo zrušeným Uživatelským účtem.

Dojde-li k pozastavení nebo zrušení Vašeho Uživatelského účtu ze strany Babysitting.today, nejste  oprávněn/a vytvořit pro sebe nový Uživatelský účet pod stejným ani jiným uživatelským jménem.

[6] ZABEZPEČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Jako Uživatel nesete sám/sama odpovědnost za zachování důvěrnosti hesel a informací o svém Uživatelském účtu v Aplikaci, a jste plně odpovědný/á za veškeré jednání prostřednictvím svého Uživatelského účtu a za veškerý uživatelský obsah vložený do Aplikace prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Při jakémkoli neoprávněném použití či zneužití Vašeho Uživatelského účtu

bezodkladně kontaktujte Babysitting.today prostřednictvím e-mailové adresy: support@babysitting.today.

[7] PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI UŽIVATELE

Nainstalováním a používáním Aplikace se zavazujete, že po celou dobu používání Aplikace budete splňovat následující podmínky (dále jen „Podmínky způsobilosti“):

(a) dovršení věku 18 let,

(b) dodržování všech obecně závazných právních předpisů v souvislosti s používáním Aplikace,

(c) dodržování těchto Podmínek,

(d) vy ani nikdo jiný ve vaší domácnosti nebo případně v místě, kde budou Služby hlídání poskytovány nebo přijímány:

nebyl odsouzen za žádný trestný čin proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti a soukromí, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem, trestný čin obecně nebezpečný nebo trestný čin proti lidskosti, proti míru nebo válečný trestný čin,
se nedopustil domácího násilí ani žádného přestupku zahrnujícího násilí.

V případě, že přestanete splňovat některou z výše uvedených Podmínek způsobilosti, jste povinen/na zrušit svůj Uživatelský účet a ukončit používání Aplikace.

Babysitting.today je oprávněn kdykoli pozastavit nebo zrušit Váš Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, zejména pokud zjistí nebo se bude domnívat, že došlo k porušení Podmínek způsobilosti. V případě, že dojde k pozastavení nebo zrušení vašeho Uživatelského účtu, nejste oprávněn/a Aplikaci používat. Tímto berete na vědomí, že Babysitting.today nemá možnost dostatečně ověřit, zda Uživatelé splňují Podmínky způsobilosti či nikoliv. Bere tak na vědomí, že Babysitting.today není odpovědný za zajištění splnění Podmínek způsobilosti jednotlivými Uživateli.

[8] OBSAH APLIKACE

„Uživatelský obsah“ je definován jako jakákoli informace, obsah, zprávy, fotky, obrázky, příspěvky, recenze, hodnocení atd., Vámi vložené do Aplikace prostřednictvím Uživatelského účtu. Babysitting.today neodpovídá za Uživatelský obsah. Aplikace je pouze prostředím pro vkládání Uživatelského obsahu Uživateli. Babysitting.today Uživatelský obsah z žádného hlediska nekontroluje, ani neověřuje jeho správnost či pravdivost. Tímto prohlašujete a odpovídáte za to, že Vám svědčí autorská práva k Vámi vkládanému Uživatelskému obsahu, nebo že jste oprávněn/a Uživatelský obsah zveřejnit, a převádíte ve prospěch Babysitting.today veškerá majetková autorská práva k Uživatelskému obsahu, a to v neomezeném rozsahu, místě a čase. Babysitting.today je oprávněn Uživatelský obsah volně používat, kopírovat, zobrazovat, reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, používat k reklamním účelům a k marketingu či s ním jinak nakládat.

Jako Uživatel odpovídáte za Uživatelský obsah, který prostřednictvím svého Uživatelského účtu do Aplikace vložíte, a zavazujete se, že Váš Uživatelský obsah:

(a) nebude nepřesný, neúplný, podvodný nebo zavádějící;

(b) neporuší žádná práva třetích subjektů, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo práva na ochranu osobnosti a soukromí;

(c) nebude porušovat obecně závazné právní předpisy, pravidla hospodářské soutěže;

(d) nebude hanlivý, urážlivý, výhružný, obtěžující;

(e) nebude obsahovat pornografii nebo nemravný obsah;

(f) nebude obsahovat žádné viry, trojské koně, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software, malware nebo materiály, které by mohly poškodit, narušovat, nebo narušit, zakázat nebo jinak přetížit funkce jakéhokoliv zařízení nebo sítě.

V souvislosti se vkládáním Uživatelského obsahu je zakázáno zejména:

(a) Činit pomluvy, nadávky, obtěžování, zesměšňování, zneužívání, vyhrožování, vydírání či jiné porušování zákonných práv druhých (včetně práva na soukromí);

(b) Publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovat nebo šířit jakékoli hanlivé, nenávistné, obscénní nebo nezákonné náměty, jména, informace nebo jiný obsah;

(c) Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál, který porušuje práva jakékoliv osoby, včetně práv duševního vlastnictví nebo práva na soukromí;

(d) Publikovat jakékoliv kontaktní údaje, webové stránky, odkazy a adresy v textové části uživatelského profilu.

(e) Uploadovat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software, malware nebo materiál, který by mohl poškodit nebo narušit provozování Aplikace, kteréhokoli zařízení nebo jeho softwaru;

(f) Činit jakékoliv kroky, které by narušily nebo které by mohly narušit nebo zabránit jiným Uživatelům plně používat Aplikaci, nebo které by mohly poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit fungování Aplikace jakýmkoliv způsobem;

(g) Pokoušet se o získání neoprávněného přístupu k Aplikaci nebo k jinému uživatelskému účtu;

(h) Získávat, používat nebo shromažďovat Údaje Uživatelů bez jejich souhlasu;

(i) Prostřednictvím Aplikace propagovat nebo nabízet k prodeji zboží nebo služby pro jakékoli komerční účely (s výjimkou případů výslovně uvedených v Podmínkách používání);

(j) Provádět nebo přeposílat pyramidové hry, řetězové dopisy, průzkumy nebo soutěže prostřednictvím Aplikace;

(k) Vydávat se za jinou osobu nebo povolit jakékoli jiné osobě použití svého Uživatelského jména, hesla či Uživatelského účtu;

(l) Zasílání spamu nebo příspěvků stejného obsahu opakovaně;

(m) Přistupovat k jakémukoli obsahu Aplikace nebo jej kopírovat či stahovat prostřednictvím umělých prostředků (hackovací zařízení, počítačové programy a obdobné prostředky);

(n) Reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo využívat jakýkoli obsah Aplikace nebo omezovat nebo bránit jiným Uživatelům používat Aplikaci v plném rozsahu.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého Uživatelského obsahu.

Babysitting.today je oprávněn prohlížet nebo odstranit Uživatelský obsah, který dle Babysitting.today porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky.

Babysitting.today je oprávněn kdykoli pozastavit nebo zrušit váš Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že jste porušil/a ustanovení těchto Podmínek týkající se vkládání Uživatelského obsahu. Jako Uživatel nejste oprávněn/a jakýmkoli způsobem používat či zneužívat Uživatelský obsah či informace a Údaje Uživatelů získané prostřednictvím Aplikace pro jiný účel než je Účel Aplikace. Nejste oprávněn/a kopírovat, stahovat, používat obsah vložený Babysitting.today (tj. informace, materiály, texty, grafiku, loga, data, formátování, grafy, HTML, vzhled, fotografie, hudbu, zvuky, obrázky, software, videa, návrhy, písma, zdrojový a objektový kód, formát, adresáře, algoritmy, strukturu, organizaci a veškerý další obsah) bez předchozího písemného souhlasu Babysitting.today. Porušení tohoto pravidla má za následek porušení autorského zákona a Babysitting.today je v takovém případě oprávněn mimo jiné pozastavit nebo zrušit váš Uživatelský účet. Veškeré informace, materiály, Uživatelský obsah či poradenství poskytované prostřednictvím Aplikace ze strany Uživatelů nebo třetích osob slouží pouze pro informační účely a nejsou odborným poradenstvím. V případě potřeby odborného poradenství byste se měl/a poradit s vhodně kvalifikovaným odborníkem.

[9] POPLATKY

Odměny za Služby hlídání a obdobné finanční nároky vzniklé mezi Rodiči a Hlídačkami (dále jen: „Odměny“) si Uživatelé vypořádávají výlučně prostřednictvím Poskytovatele; v souladu s údaji o konkrétní Službě hlídání uvedené v Aplikaci a v souladu s těmito Podmínkami.

Rodič uhradí Odměnu Hlídačce za Službu hlídání včetně Poplatku (jak je definován níže) na účet Babysitting.today, a to ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů ode dne poskytnutí Služby hlídání. Tatáž splatnost platí i v případě platby stornopoplatku. Uhrazením se rozumí připsání platby na účet Babysitting.today.

Babysitting.today zasílá Hlídačce Odměnu uhrazenou Rodičem, poníženou o Poplatek, na účet sdělený Hlídačkou, a to jednou za kalendářní měsíc, vždy za kalendářní měsíc předchozí.

Poskytovatel má právo vůči Uživateli na zaplacení Poplatku za využití služby Poskytovatele, a to v souladu s těmito Podmínkami a Ceníkem. Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení Poplatku poskytnutím služby Poskytovatele, tzn. k okamžiku uzavření Dohody mezi Uživateli, nebo při stornování dohodnuté Služby hlídání.

Babysitting.today neodpovídá Uživatelům za úhradu plateb za Služby hlídání či jiných s tím souvisejících nároků ze strany jejich smluvního partnera, ani tyto nároky nemá povinnost vymáhat. Nároky na zaplacení za Služby hlídání jsou nárokem Hlídaček, s výjimkou Poplatků, které jsou nárokem Poskytovatele.

Poplatkem dle těchto Podmínek se rozumí:

  • poplatek za poskytnutí služby Poskytovatelem, hrazený Rodičem, ve výši dle Ceníku a odvíjející se zejména od výše Odměny za Službu hlídání,
  • poplatek za poskytnutí služby Poskytovatelem, hrazený Hlídačkou, a to ve výši dle Ceníku a odvíjející se zejména od výše Odměny za Službu hlídání,
  • stornopoplatek za zrušení či neuskutečnění dohodnuté Služby hlídání, který hradí Poskytovateli Uživatel, jenž Dohodu mezi Rodičem a Hlídačkou zrušil či zapříčinil její nerealizování,
  • správní poplatek za administrativní úkon  Babysitting.today, učiněný k vymáhání peněžitého plnění vzniklého podle těchto Podmínek,

(dále jen: „Poplatek“).

Výše Poplatku a jeho dílčích částí je stanovena Ceníkem. Poplatek zahrnuje příslušné daně podle zákona. Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud Babysitting.today či tyto Podmínky nestanoví jinak.

Babysitting.today může příležitostně poskytnout vybraným Uživatelům propagační nabídky a slevy, které mohou vést k rozdílům v Poplatcích účtovaných za stejné nebo obdobné služby, a vy tímto souhlasíte, že takové propagační nabídky a slevy, pokud nejsou k dispozici také vám, nebudou mít žádný vliv na užívání služby Poskytovatele nebo na Poplatky, které se na vás vztahují.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že Poplatky mohou být v případě vysoké poptávky významně navýšeny.

Jakékoliv zvláštní odměny poskytnuté Rodiči nad rámec dohodnuté Odměny a Poplatku jsou dobrovolné. Babysitting.today má povinnost vyplatit Hlídačce peněžitou částku maximálně ve výši Odměny po odečtení Poplatků; žádné částky poskytnuté dobrovolně Rodičem nad sjednanou výši Odměny a Poplatku nemá Poskytovatel povinnost Hlídačce vyplatit.

V případě, že Rodič uhradí jen část Odměny či Poplatku, Babysitting.today použije obdrženou platbu prvně na úhradu Poplatku, případně smluvní pokuty a zákonných úroků, a zbývající část Odměny předá Hlídačce.

Uživatel může kdykoliv dohodnutou Službu hlídání před započetím jejího poskytování zrušit. V  takovém případě má Poskytovatel právo žádat vůči Uživateli zaplacení stornopoplatku dle Ceníku.

Babysitting.today neodpovídá Hlídačce za škodu či finanční ztrátu způsobenou nezaplacením Odměny za Službu hlídání ze strany Rodiče a Hlídačka nemá v případě neuhrazení Služby hlídání žádné peněžité nároky vůči Poskytovateli. Práva z Rodičem nezaplacené Odměny uplatňuje Hlídačka přímo vůči Rodiči.

Uživatel, který řádně či včas nezaplatí Odměnu či Poplatek, uhradí Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky, maximálně však do výše Poplatku připadajícího na nezaplacenou službu Poskytovatele, čímž není dotčeno právo na náhradu škody.

Každá změna Ceníku bude oznámena Uživatelům prostřednictvím Aplikace nebo e-mailového systému Babysitting.today nebo jinými formami sdělení, které stanoví Babysitting.today.

[10] INFORMACE O POLOZE

Aplikace zjišťuje Vaší aktuální geografickou polohu a shromažďuje geolokační informace. Aplikace Vám umožňuje zjistit geografickou polohu dalších Uživatelů.

Babysitting.today je oprávněn využívat informace o geografické poloze Uživatelů k poskytování informací ke Službě hlídání, reklamy a pro marketingové a statistické účely.

Babysitting.today je oprávněn s Vámi komunikovat o Aplikaci nebo v souvislosti s ní prostřednictvím notifikací na mobilním zařízení, prostřednictvím SMS textové zprávy, e-mailu, telefonického hovoru nebo jiných komunikačních prostředků.

[11] SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Aplikace může obsahovat odkazy nebo poskytovat přístup k produktům třetích stran jako webové stránky, inzeráty, aplikace (souhrnně „služby třetích stran“), které mají přístup do Aplikace. Aplikace může poskytovat přístup ke zpracování platebních služeb třetích stran, které umožňují uhrazení poplatku za placené členství či jiných poplatků nebo které umožňují Hlídačkám vybírat platby prostřednictvím Aplikace od Rodičů. Takové služby třetích stran nejsou poskytovány ze strany Babysitting.today, a Babysitting.today je neovládá ani neschvaluje. Babysitting.today neodpovídá za obsah, správnost, úplnost, bezpečnost nebo kvalitu služeb třetích stran.

[12] PLATEBNÍ SLUŽBY

Babysitting.today může nabízet přístup k Aplikaci třetí straně, která poskytuje Hlídačkám možnost zpracovávat platby za své Služby hlídání prostřednictvím Aplikace.

[13] APP STORE

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dostupnost Aplikace je závislá na třetí straně, od níž jste Aplikaci obdržel/a, například Apple iPhone App Store („App Store“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že toto Ujednání a Podmínky jsou mezi Uživateli a Babysitting.today a App Store jimi není vázán. App Store neodpovídá za Aplikaci, její obsah, údržbu, podpůrné služby a neřeší jakékoli nároky v souvislosti s ní (např. odpovědnost za výrobek, dodržování právních předpisů, nebo porušení duševního vlastnictví). Souhlasíte, že budete platit všechny poplatky účtované App Store v souvislosti s Aplikací (pokud existují). Souhlasíte, že budete dodržovat podmínky App Store.

[14] GOOGLE PLAY

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dostupnost Aplikace je závislá na třetí straně, od níž jste Aplikaci obdržel/a, například ANDROID Phone – Google Play (“Google Play“).  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že toto Ujednání a Podmínky jsou mezi Uživateli a Babysitting.today, a Google Play jimi není vázán. Google Play neodpovídá za Aplikaci, její obsah, údržbu, podpůrné služby a neřeší jakékoli nároky v souvislosti s ní (např. odpovědnost za výrobek, dodržování právních předpisů, nebo porušení duševního vlastnictví). Souhlasíte, že budete platit všechny poplatky účtované Google Play v souvislosti s Aplikací (pokud existují). Souhlasíte, že budete dodržovat podmínky Google Play.

[15] OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů Uživatelů je RED.SYSTEMS SOFTWARE LTD. (dále jen „Správce“). Správce shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté dobrovolně dle odst. [4] (UŽIVATELSKÝ ÚČET) a takové Vaše osobní údaje, které se o Vás Správce dozví v souvislosti s Vaším používáním Aplikace, např. geolokační informace (to vše dále jen „Osobní údaje“), a to za účelem ověření Vaší totožnosti v souvislosti s registrací a vytvořením Uživatelského účtu, za účelem provozování Aplikace, ověřování plnění těchto Podmínek a k marketingovým účelům. Správce je oprávněn shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely stanovené v předchozí větě. Vytvořením uživatelského účtu udělujete souhlas k zasílání informací, reklamních a jiných sdělení Babysitting.today určených Vám v souladu s těmito Podmínkami. Osobní údaje Správce zpracovává automaticky přímo, prostřednictvím svých zaměstnanců, a dále prostřednictvím Babysitting.today či jiných pověřených zpracovatelů. Osobní údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let po zrušení Uživatelského účtu. Správce neposkytuje přímo žádné Osobní údaje třetím osobám, vyjma uživatelského jména, Vašeho věku a Vaší geografické polohy za účelem uzavření Dohody. Vytvořením Uživatelské účtu udělujete souhlas se zveřejněním prostřednictvím Aplikace Vašeho uživatelského jména, věku a své geografické polohy. Požádáte-li o informaci o zpracování svých Osobních údajů, Správce požadovanou informaci bez zbytečného odkladu předá v souladu s ustanovením § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasíte, aby Správce nebo jím pověřená osoba využívali Vaší e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak služeb Babysitting.today, tak zboží a služeb třetích osob.

[16] DAŇOVÉ POVINNOSTI HLÍDAČEK 

Pokud Vaše příjmy jako příjmy Hlídačky z příležitostných činností, včetně příležitostného hlídání dětí prostřednictvím Aplikace, nepřekročily hranici třicet tisíc korun českých za kalendářní rok, nejste povinna tyto příjmy danit, ani podávat daňová přiznání, a to v souladu s § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě, že vykonáváte služby hlídání dětí soustavně a za účelem dosažení zisku, jste podle platných právních předpisů povinna si zřídit živnostenské oprávnění.
V případě dosažení příjmu z příležitostných činností ve výši třicet tisíc korun českých či více za kalendářní rok nebo v případě zřízení živnostenského oprávnění jste povinna podávat daňová přiznání k dani z příjmů podle platných právních předpisů.

[17] DALŠÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA IPHONE, IPOD TOUCH NEBO IPAD APLIKACE:

Berete tímto na vědomí, že pravidla pro používání Aplikace jsou dále upravena v podmínkách App Store platných a účinných ke dni stažení Aplikace. V případě jakéhokoli sporu mají podmínky App Store přednost před těmito Podmínkami, jsou-li podmínky App Store přísnější.

Aplikaci je možné používat na jakémkoli iPhone, iPod Touch nebo iPad.

Berete na vědomí, že App Store nemá žádnou povinnost poskytovat údržbu či podpůrné služby Aplikace.

Jako Uživatel berete na vědomí, že Apple není odpovědný za žádné záruky na produkt nebo službu. V případě jakékoliv vady Aplikace v záruční době můžete oznámit zjištěné vady Apple a Apple Vám vrátí kupní cenu zpět, pokud jste kupní cenu uhradil/a ve prospěch Apple, a to v maximální míře povolené platným zákonem.

[18] POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ

Jakožto spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku máte právo od této smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření této smlouvy, tzn. od vašeho odsouhlasení této smlouvy.

Pokud chcete jako spotřebitel od této smlouvy odstoupit, musíte o tom prokazatelně informovat Babysitting.today formou jednostranného textem zachyceného právního jednání odeslaného na adresu Babysitting.today. Vzor odstoupení od smlouvy je uveden níže:

„Oznámení o odstoupení od smlouvy: Oznamuji, že tímto odstupuji od smluvních podmínek užívání aplikace Babysitting.today [Dále uvedete Vaše jméno a adresu a podepíšete se].“

Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele jsou uvedeny v odstavci [20] těchto Podmínek:

Za získání přístupu k datové síti potřebného k použití služby Babysitting.today odpovídá Uživatel. Pokud služby používáte na zařízení připojeném k bezdrátové síti, mohou se na vás vztahovat poplatky za použití mobilní datové sítě a odesílání textových zpráv, jejichž uhrazení je vaší odpovědností. Odpovídáte za pořízení a aktualizaci kompatibilního hardwaru nebo zařízení, která jsou nezbytná pro přístup ke službám a aplikacím a k jejich používání, za jejich řádnou aktualizaci. Babysitting.today nezaručuje, že služby nebo jakákoliv jejich část budou funkční na určitém hardwaru nebo zařízeních. Služba poskytovaná Babysitting.today může být postižena poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.

Babysitting.today nečiní žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti, bezpečnosti či dostupnosti Služby hlídání objednaných prostřednictvím Aplikace. Souhlasíte s tím, že veškeré riziko vyplývající z vašeho využívání Služby hlídání prostřednictvím Aplikace je výhradně vaší odpovědností a berete na vědomí, že Hlídačky nemusí být odborníky v oblasti hlídání dětí. Souhlasíte, že Babysitting.today nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze Služby hlídání. Omezení a vyloučení odpovědnosti zde uvedené nepředstavuje pozměnění vašich práv jako spotřebitele, které nelze vyloučit podle zákona.

Pokud se nepodaří urovnat případný spor mezi spotřebitelem a Babysitting.today, může se spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.

[19] ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi jako Uživatelem a Babysitting.today týkající se Aplikace a jejího používání. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek ukáže být neplatné nebo nevymahatelné, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nebo jeho část se nahrazuje ustanovením nebo jeho částí, které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nebo jeho část.

Bez předchozího písemného souhlasu Babysitting.today nesmíte zcela ani částečně postoupit či převést tuto smlouvu ani žádná ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy. Babysitting.today může tuto smlouvu nebo některá či všechna svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy zcela či částečně bez souhlasu postoupit či převést. Pokud tak Babysitting.today učiní, máte právo od této smlouvy odstoupit.

Tato smlouva je účinná po dobu, po kterou má Uživatel nainstalovánu Aplikaci v mobilním zařízení.

Přijetím těchto Podmínek výslovně potvrzujete, že jste si je přečetl/a, porozuměl/a a že souhlasíte s ustanoveními těchto Podmínek a že se jejich obsahem budete řídit a budete jimi vázáni.

Tato smlouva mezi RED.SYSTEMS SOFTWARE Ltd. a Vámi je uzavřena Vaším odsouhlasením těchto Podmínek.

 [20] KONTAKT

Babysitting.today lze kontaktovat na:

RED.SYSTEMS SOFTWARE LTD.
Kemp House 152-160 CITY RD, London EC1 2NX
Western Europe | United Kingdom

E-mailem: support@babysitting.today
David Bartos CEO, david@red.systems

Telefon (Central Europen Time) 10:00–16:00

United Kingdom +442 038 085 594
Czech Republic +420 228 885 091

V Praze dne 24. 05. 2018

2018 © Copyright – Babysitting today